Historie

Werkgroep Historie wordt geleid door Wiel Handels

Door deze werkgroep worden historische gegevens over Eygelshoven verzameld. Deze informatie wordt (in overleg met de werkgroep ARCHIEF) geordend en opgeborgen in het archief. Na bestudering van o.a. de aanwezige archiefstukken worden periodiek publicaties verzorgd in o.a. de Anselbode, de jaarlijkse uitgaven van ‘Kerkrade onderweg’, in het Senior Bledsje of in eigen uitgaven van de Stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen heen’. Als onderwerpen zich daartoe eigenen vinden daarover lezingen plaats.

 

Veel oude handgeschreven documenten bevatten vaak belangrijke gegevens m.b.t. de Eygelshovense geschiedenis. Deze documenten zijn geschreven in een handschrift dat vandaag de dag nauwelijks meer gelezen kan worden. Om ze te kunnen bestuderen is het veelal noodzakelijk om deze leesbaar te maken door ze te transcriberen. In de teksten worden woorden en afkortingen gebruikt die we tegenwoordig niet meer kennen of die in de loop van de tijd een andere betekenis hebben gekregen. Om de inhoud van dergelijke stukken goed te kunnen begrijpen is enige paleografie-kennis noodzakelijk.

 

Belangstellenden kunnen bij deze werkgroep ook terecht voor advies of begeleiding met betrekking tot historische onderzoeken.

__________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

Aantekening over de status van het juridisch geschil tussen Herman van Berge Trips en de heer van Terheiden. 24 april 1630


                                                                                                                                                    

 

 

TRANSCRIPTIE:

 

                         1630 24 aprilis

 

   van ghelycken attestirt ende verclaert den voerschreven heere

   voegdt dat voer hem als gecommitteerde uuyt crachte

   van vorstelycke Gulicksche commissie den hochweerdigen

   ende weledelen heere Herman van den Berghe genoemt

   Trips etc. tegens den weledelen ende gestrengen

   heere van der Heyden noepende de gerechticheyt des

   laethoffs Eygelshoven zyn gecompareert ende in

   haerlyeder different hier inde ten wedersyden

   instructive geprocideert (toch dat den voerschreven

   doomheere in syne verbaelen ende schryfttueren

   altyt onder protestatie was gecompareert)

   den welcken proces tegenwoordelich noch voer

   hem attestant als vorstelyck commissaris

   onbeschlecht was hangende. Eyndende hiermede

   zyne attestatie …

woord verklaring:

gecommiteerde: afgevaardigde                     

noepende de gerechticheyt des:   als gerechtigde van de

attesteren:  getuigen, bekrachtigen         

protestatie: protest (vrijwaring)

voerschreven:  voornoemde                         

compareren: verschijnen

uuyt crachte van vorstelycke….: krachtens (uit hoofde van) de hertogelijke …

__________________________________________________________________________________________________  

 

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!