De Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel onder­zoek te ver­rich­ten om­trent de ge­schiedenis van Ey­gelsho­ven in de ruimste zin des woords en de resultaten hiervan beschikbaar te stellen aan de gemeenschap. Ze tracht haar doel te berei­ken door o.a. het verzame­len, catalogise­ren, bewa­ren en toegankelijk maken van docu­menten, publicaties, foto’s en ­films over het verle­den en heden van diver­se as­pecten van de Eygels­hoven­se ge­meen­schap en het verzamelen en bewaren van attributen met betrekking tot de Eygelshovense mijnen. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden regelma­tig publicaties verzorgd, ten­toonstellingen, open dagen en groepsbijeenkomsten (werkgroep mijnproject) georgani­seerd. Bovendien wordt medewerking verleend bij het samen­stellen van gedenkboe­ken en worden er incidenteel voordrachten gehouden. Met de basisscholen in Eygelshoven wordt samengewerkt om de jeugd enig inzicht te geven in de plaatselijke geschiedenis en tradities. (lesmateriaal en rondleidingen). Met betrekking tot het mijnverleden van Eygelshoven worden op aanvraag groepsbijeenkomsten van scholieren en overige groepen belangstellenden georganiseerd, waarbij aan de hand van dia’s en aanwezige mijnattributen deskundige uitleg wordt gegeven over het leven en werken tussen de schachten van de voormalige mijnen Laura en Julia.

 

De verzamelde archiefstukken zijn voor iedereen in te zien, die belangstelling heeft voor de staatkundi­ge, bestuurlijke, sociale en parochiële geschiedenis, het ver­enigingsleven, ge­bouwen, stra­ten, steenkoolmijnen, handel, midden­stand en industrie, fami­lies, perso­nen, misdaad, onderwijs, sport, tradi­ties, enz. van en in Eygelsho­ven. Aangezien parochiële, militaire en bestuur­lijke gebeurte­nissen in Ey­gelshoven vaak in een breder his­torisch kader moeten worden beke­ken, bevat de bibliotheek van de stichting ook een groot aantal publica­ties, die betrekking hebben op de regio rond­om Eygelshoven. Voor familieonderzoek kan men bij de heemkundevereniging zelfs terecht voor genealogische gegevens van de hele provincie Limburg.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!