Historie

Werkgroep Historie wordt geleid door Wiel Handels

Door deze werkgroep worden historische gegevens over Eygelshoven verzameld. Oude, handgeschreven documenten worden eventueel getranscribeerd. Na bestudering van o.a. aanwezige archiefstukken worden periodiek publicaties verzorgd in o.a. de Anselbode, in uitgaven van de Historische Kring Kerkrade of in eigen uitgaven van de Stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen heen’.

Tussen de werkgroepen Archief en Historie wordt nauw samengewerkt t.a.v. het signaleren en beschikbaar stellen van archiefstukken en het archiveren van transcripties en publicaties.

Paleografie houdt zich bezig met het ontcijferen van oude teksten. Veel handgeschreven teksten uit de 19de eeuw en vroeger zijn geschreven in een handschrift dat vandaag de dag nauwelijks meer gelezen kan worden. Vaak worden daarbij ook woorden gebruikt die we tegenwoordig niet meer kennen of die in de loop van de tijd een andere betekenis hebben gekregen.

Omdat veel oude teksten belangrijk zijn voor een beter begrip van de Eygelshovense geschiedenis, houden enkele medewerkers van de Stichting Eygelshoven door de Eeuwen Heen zich ook bezig met het bestuderen en ‘vertalen’ van oude archiefstukken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de transcripties van de zogenaamde “Laethofdozen” uit eind 14de tot en met eind 18de eeuw. Deze dozen bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht.

Volgens een memorie uit het einde van de 17e eeuw is de laathof in Eygelshoven opgericht ter verzekering van de betaling der erfpacht. Daartoe zijn negen laten aangesteld die de geschillen en andere procedures die op de grond en het grondbezit in Eygelshoven betrekking hadden, moesten behandelen.Veel van deze documenten zijn bewaard gebleven. Een aantal jaren geleden zijn deze documenten door het gemeentearchief van Kerkrade gekopieerd en is ook een begin gemaakt met het ‘vertalen’ van die documenten.

De stukken zijn niet alleen interessant vanwege de rechtsverhoudingen uit die tijd, maar bieden ook een schat aan informatie voor mensen die zich bezig houden met stamboomonderzoek of met de eigendomsverhoudingen (kadastrale gegevens).
De Stichting is van plan om de getranscribeerde stukken, samen met de afbeeldingen van het origineel binnen afzienbare tijd op cd uit te brengen.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!